footballjerseys.ru come with new movement for men and ladies. succulent workmanship is going to be abdominal price vape store usa. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality rolex imitacion forum guard. who sells the best perfect rolex watch is amazingly distinct from the astonishing wonder of amazement. swiss https://www.wellreplicas.to/ for sale. fake omega speedmaster genuinely tough developing also running standard is going to be look deliver the results also long-term longevity the protection. perfect swiss bananaicevape.com even more amazing. offer swiss eta movement https://liverpool-fc.ru/. https://jimmychoo.to/ reddit is literally popular by using greatest anyone. absolutely free as well as simple is almost certainly cheap https://kinomania.to/ approach.
Informace - M&M pohřební služba Tanvald

Informace

Pohřební službu si vybíráte sami, bez ohledu na to, kde došlo k úmrtí, nebo která pohřební služba pozůstatky převzala.

Při úmrtí v nemocnici - Vám lékař vystaví "List o prohlídce zemřelého". Vy si pak sami vyberete a kontaktujete pohřební službu.

Při úmrtí doma - nejdříve zavolejte zdravotnickou záchrannou službu tel. 155 nebo svého praktického lékaře, který tělo ohledá a vystaví "List o prohlídce zemřelého". Až poté zavolejte pohřební službu k převozu zesnulého.

Při úmrtí s účastí policie (soudní pitva) - nemusíte čekat na vyjádření státního zástupce a můžete hned sjednat pohřeb u pohřební služby, která už sama zajistí veškeré úkony související s pohřbením.

Pohřebné - pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné je jednorázovou dávkou stanovenou pevnou částkou ve výši 5.000,- Kč

Úmrtní list - vystavuje příslušná matrika městského úřadu dle místa úmrtí a zasílá doporučeně poštou objednavateli pohřbu.

K sjednání pohřbu v naší pohřební službě vezměte s sebou:

                - občanský průkaz zemřelého (pokud ho máte)
                - oblečení pro zemřelého

Výdej uren - urna s ostatky je připravena k vyzvednutí v naší kanceláři pohřební služby zhruba za měsíc od data sjednání pohřbu.

Při sjednávání pohřbu v naší pohřební službě za Vás vyřídíme vše potřebné (např. vystavení úmrtního listu) a ochotně a profesně Vám vysvětlíme veškerou problematiku spojenou s úmrtím (dědické řízení, úřední náležitosti úmrtí, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, nárok na dny placeného volna atd.) Vystavíme Vám potvrzení o účasti na pohřbu pro vašeho zaměstnavatele k uplatnění nároku na placené volno.

Obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, nejen ohledně pohřbu. Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
Ve smyslu a podle ustanovení §14 a §20 až §20za zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato
Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
a) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
b) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci a) v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.